Pilot Employability NOV

Defensie heeft het FPS ingevoerd om meer flexibiliteit in zijn organisatie mogelijk te maken. In het nieuwe arbeidsvoorwaarden akkoord worden hier weer vervolgstappen gezet. Deze flexibiliteit wordt bereikt door interne en externe employability. Veel militairen vragen zich af wat ben ik eigenlijk waard/welke baan kan ik krijgen op de civiele arbeidsmarkt in mijn regio en welk salaris en carrière horen daarbij. Pas dan kun je spreken van een gelijk speelveld tussen Defensie en zijn medewerker. Voor onze leden willen wij deze vraag beantwoord hebben. Eerst als je hierop antwoord krijgt, kun je echt spreken over employability

foto 2 goedDe NOV voert samen met haar partners, Meurs HRM, Monsterboard, NCOI en Empower Limburg een pilot uit, die tot doel heeft haar leden te ondersteunen in het kunnen functioneren op een veranderende arbeidsmarkt. Dit gebeurt door hen inzicht te geven in hun huidige employability, hun potentiele employability en de wijze waarop de ‘gap’ hiertussen kan worden opgevuld. U heeft in Carré nr. 8 het hoe en waarom van deze pilot kunnen lezen en u heeft de nieuwsbrief zien langskomen waarin u opgeroepen werd deel te nemen aan deze pilot. Dit artikel geeft aan wat er sindsdien is gebeurd.

Inleiding
In de evaluatie van het Flexibele Personeelssysteem is veel aandacht geschonken aan het meer regel dan uitzondering te laten worden van de mogelijkheden om vanwege de organisatie of vanwege de eigen keuze Defensie te verlaten. Dit houdt ook in dat van militairen wordt verwacht dat zij voortdurend bezig zijn met het op peil brengen en uitbreiden van hun kennis en vaardigheden. Op de hoogte te zijn van ontwikkelingen op zowel de militaire als de civiele arbeidsmarkt en flexibel te zijn in hun werk. En dat is iets wat nog niet echt gemeengoed is. Daarom wil de NOV, in het kader van haar transitieproces naar de vakbond van de toekomst, haar leden ondersteunen employabel (aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt) te worden en te blijven. Maar vooral ook inzicht te hebben in die arbeidsmarkt. Voordat wij dit breed als ledenvoordeel gaan aanbieden, willen wij eerst lering op doen met een pilot.

De Pilot Employability
Om de pilot uit te kunnen voeren heeft de NOV in Carré nr. 8 van 2014 een vooraankondiging gepubliceerd en in februari van dit jaar per nieuwsflash een oproep gedaan aan leden om aan de pilot deel te nemen. Binnen enkele uren was het streefgetal van 20 deelnemers bereikt. Uiteindelijk zijn er op verzoek van de deelnemers 40 personen tot de pilot toegelaten. Op 13 maart jl. is de voorlichtingsbijeenkomst Pilot Employability NOV gehouden op de Kromhoutkazerne in Utrecht. Het programma, dat onder het dagvoorzitterschap stond van Rob Vranken Secretaris NOV, werd geopend met een gloedvol betoog van Ruud Vermeulen. In zijn voorwoord positioneerde hij de pilot in de visie Loopbaanlint, welke hij al sinds de jaren ’90 koestert; een nauwkeurig op elkaar afgestemde in-, door-,uitstroom en eventueel her instroom die borgt dat dat employabele militairen, na een spannend en leerzaam verblijf bij Defensie succesvol uitstromen naar een geschikte baan binnen de burgermaatschappij en, en passant, zorgen voor een positief (aantrekkend) effect op de werving.

Aansluitend stelde Yves Feijen van Monsterboard de deelnemende partijen, Meurs HRM, Monsterboard, NCOI en Empower Limburg (EL) voor. De kern van zijn betoog was dat op, EL na, deze partijen allemaal al een gevestigde plaats hebben binnen Defensie. Het nieuwe van de pilot was, dat zij door innig samen te werken een holistische meerwaarde krijgen. Dhr. Feijen gebruikt de metafoor van een wasstraat, waarbij de officier die deze wasstraat betreedt, kan kiezen uit diverse programma’s, naar wens en behoefte. Programma’s die borgen dat men zicht heeft op zijn feitelijke arbeidsmarktpositie, de potentiele arbeidsmarktpositie en vervolgens een actieplan met activiteiten om deze potentiele arbeidsmarktpositie te bereiken. En daarbij benadrukte hij dat het de arbeidsmarktpositie binnen én buiten Defensie betreft. Ook gaf dhr. Feijen aan indien wenselijk, ook de stap van feitelijke bemiddeling naar een baan kan worden gedaan.

Voorafgaande aan de pilot, is een Testrun uitgevoerd door Piet Voogd. Dhr. Voogd leidde ons, als derde spreker, door zijn bevindingen heen. Hierbij voerde hij ons in detail langs alle onderdelen die een deelnemer aan de pilot tegen zou kunnen komen. Dhr. Voogd roemde de kwaliteiten en bevlogenheid van de deelnemende organisaties en onderstreepte het belang van de smeerolie van de NOV-begeleiding.

Hierna werd geïnventariseerd welke onderdelen van het programma voor potentiële kandidaten interessant zijn. De resultaten van deze inventarisatie zijn gebruikt om vast te stellen welk pakket het meest geschikt is en is als voorstel aan de belangstellenden gestuurd. Met diegene die niet bij de voorlichtingsbijeenkomst aanwezig konden zijn, zijn individuele gesprekken gevoerd, soms vis-a-vis, soms via de telefoon en soms, als het verre buitenlanden betrof, middels facetime of skype. Uiteindelijk is een ‘testgroep’ voor de pilot samengesteld, gewogen ingedeeld op de diverse categorieën leden van de NOV; jonge actief dienenden FPS-fase 2, fase 3 jong, fase 3 oud en UGM-ers.

Een gering aantal geïnteresseerden heeft, om diverse redenen afgezien verder deel te nemen aan de pilot. De overgrote meerderheid heeft wel de volgende stap genomen en is de ‘wasstraat’ binnen gereden. Voor een aantal deelnemers betreft het een programma met een lange termijn aanpak, waarbij gestaag aan de employabiliteit zal worden gewerkt, bij anderen betreft het een crashprogramma, om dat er nog maar weinig tijd rest en alles wat er tussen ligt. Sommigen leggen de pitch naar de civiele arbeidsmarkt, voor anderen naar de interne arbeidsmarkt, en voor enkelen, heel slim naar beiden. Natuurlijk wordt in de pilot gebruik gemaakt van de meest moderne instrumenten veelal webbased, maar heel nadrukkelijk wordt ook gekozen voor een zeer intensieve begeleiding van de deelnemer, vanuit de deelnemende organisaties en vanuit de NOV.

Begin 2016 wordt de pilot geëvalueerd. Daarna wordt er bezien of Employability een van de ledenvoordelen van de NOV kan worden. Voor de deelnemers aan de pilot zal dat geen verschil maken, zij blijven gewoon het afgesproken traject volgen.