Ambassadeur voor de Krijgsmacht

Belang van draagvlak

Clausewitz wijst nadrukkelijk op het belang van een hechte drie-eenheid: Samenleving, Overheid en Krijgsmacht. Zij moeten onverbrekelijk en hecht aan elkaar verbonden zijn. Een sterke Krijgsmacht die geen connectie heeft met de samenleving is een recept voor ellende. Een sterke Krijgsmacht gesteund door een groot deel van de samenleving, zonder gevoel van de zijde van de Overheid, leidt tot instabiliteit. Een Krijgsmacht die niet in de Samenleving staat maar er naast, ofwel feitelijk niet gezien wordt, is gedoemd op te drogen. Kortom, de band Samenleving en Krijgsmacht moet stevig en hecht zijn. Dat heet Draagvlak.

Veel Nederlanders hebben een beperkt beeld van de krijgsmacht; militairen hebben rangen, ze gaan op missie, soms wordt er geschoten en het kost veel geld. Wat de krijgsmacht dagelijks doet voor de veiligheid is bij velen onbekend. En onbekend maakt onbemind.
De militair zelf is de beste ambassadeur voor de krijgsmacht. In zijn/haar eigen omgeving, variërend van voetbalvereniging tot debatclub, kan hij/zij met zijn/haar eigen verhaal het beste een beeld schetsen van de noodzaak van onze organisatie, hoe het er echt aan toegaat en hoe het belastinggeld wordt besteed. Deze pagina wil alle militairen, maar specifiek actief dienende officieren en stafadjudanten ondersteunen bij hun inzet als ‘Ambassadeur voor de krijgsmacht’.
In enkele artikelen wordt ingegaan op het waarom van de krijgsmacht en het belang van draagvlak. Vervolgens geven een aantal artikelen achtergrondinformatie bij bedreigingen van de Nederlandse belangen. Tenslotte volgen enkele links naar de Defensiewebsite voor feiten en getallen. Alle informatie is naar eigen inzicht en keuze te gebruiken voor uw ‘ambassadeurswerk’.
De NOV hoopt u hiermee zodanig te informeren en te motiveren dat u als een echte ambassadeur op eigen toon en afgestemd op uw eigen gehoor een effectieve bijdrage kunt leveren aan een constructief draagvlak in de samenleving voor een volwaardige krijgsmacht.

Regieagenda Defensie
In de Regieagenda beschrijft de top van Defensie de beleidsprioriteiten, waaronder draagvlak (punt 5). Lees verder

Waarom moeten wij een krijgsmacht willen
Een korte uitleg van de veiligheidsbelangen die onze Krijgsmacht beschermt en de huidige bedreigingen daarvan. Lees verder

Artikel over de nieuwe Defensie Strategie Communicatie ‘Verkrijgen en behouden van draagvlak’
Er is sinds najaar 2014 een nieuwe Defensie Strategie Communicatie waarin opgeroepen wordt te werken aan draagvlak voor Defensie in de Nederlandse maatschappij. Dit artikel geeft bij monde van Directeur Communicatie (DCO), mr. W.H. Kok en mevrouw A.J. Breedveld (Hoofd Strategie en Innovatie van de DCO) de richting van deze strategie en enkele praktische toelichtingen bij het optreden als ‘ambassadeur’. Lees verder

Bedreigingen van onze belangen

Bedreiging politieke en sociale stabiliteit
Politieke en sociale stabiliteit – één van de vijf vitale belangen voor nationale veiligheid – nu en in de volgende generatie, vereist onder meer een sterke krijgsmacht die expeditionair en vooral langdurig kan optreden. Die situatie bestaat momenteel niet. Lees verder

Bedreiging economische veiligheid
Nederland en West Europa hangen aan een energie- en grondstoffen infuus. Alleen al de dreiging met afsluiting van delen leidt tot een nationale crisis. Zijn wij bereid om te interveniëren voor onze nationale welvaart, onze verworvenheden? Lees verder

Russische Dreiging
Het afdammen van de Russische dreiging en het voorkomen van verkeerde interpretaties van onze “intentions” is voor Europa een expliciete noodzaak. Europa zal om conflicten en vergissingen te voorkomen niet alleen helder moeten zijn in haar “intentions” naar Rusland maar ook naar haar bevolking. Zij zal moeten uitdragen dat zij bereid is de gevolgen van de uitgesproken “intentions” te willen dragen. Een deel daarvan is het opnieuw opbouwen van de “capabilities” tot 2% van het BBP. Lees verder

Veiligheid komt niet vanzelf, daar moet je voor knokken
We leven in een strategisch belangrijke tijd! In juni 2014 staken Russische T72 tanks de grens met Oekraïne over en hield Moskou een militaire oefening met meer dan 40.000 troepen in de Russische Baltische enclave Kaliningrad, op de grens met Polen en Litouwen. In Irak bedreigt ISIS niet alleen Bagdad, maar de gehele Arabische wereld met als doel het stichten van een Islamitisch kalifaat, van waaruit een wereldwijde Jihad gelanceerd wordt. Aan de randen van Europa ontwikkelen zich conflicten, zowel in het zuiden als in het oosten. Wat kunnen daar de gevolgen van zijn en wat moet de conclusie zijn voor onze veiligheid en voor de krijgsmacht? Lees verder

Russische minderheden; een bedreiging?
Rusland acht de bescherming van Russische minderheden in haar omliggende landen van zo groot belang dat een interventie gerechtvaardigd is als die minderheden het ‘slachtoffer dreigen te worden van nationalistisch geweld’. Zijn wij bereid om de rug ‘politiek en militair‘ recht te houden’ als het op artikel 5 van het NAVO verdrag aankomt? Beschikken wij over de benodigde militaire middelen? Lees verder

Defensie als structureel veiligheidspartner
Binnen de Nederlandse samenleving, en met name op bestuurlijk niveau, is Defensie geaccepteerd als structureel veiligheidspartner en deze erkent dat de door Defensie geleverde veiligheid voor haar van essentieel belang is en waardeert Defensie voor haar inzet. lees verder

Cybercrime raakt iedereen
De digitalisering van onze maatschappij staat nog maar in de kinderschoenen. Telkenmale blijkt evenwel dat gedigitaliseerde systemen gevoelig zijn voor verstoring, ontwrichting, worden gegevens gestolen en delen van systemen plat gelegd. Vaak is onduidelijk waar de dreiging vandaan komt. Dit dwingt ertoe gegevens over inbreuken met elkaar uit te wisselen en gezamenlijk oplossingen te vinden om de schade die door cybercrime kan ontstaan, zo snel mogelijk te repareren. Bestrijden van cybercrime is een goed voorbeeld van civiel/militaire samenwerking. lees verder

De Grondwet veronachtzaamd
De huidige krijgsmacht is al lang niet meer in staat om de belangen van Nederland naar behoren te beschermen. Het is zelfs de vraag of Defensie de grondwettelijke taken nog aankan. Volgens ons ontbreekt het de regering juist aan constitutioneel besef. Zij veronachtzaamt namelijk haar plichten die Artikel 97 van de Grondwet haar jegens de krijgsmacht oplegt.
Een opmerking als hierboven moet worden onderbouwd. Dat doen we door een drietal vragen te stellen, namelijk:
Welke taken en verantwoordelijkheden voor de regering vloeien voort uit Artikel 97 van de Grondwet?
In hoeverre voert de regering deze taken naar behoren uit en waar schiet zij te kort?
Heeft de regering – en daarmee de politiek – constitutioneel besef waar het de krijgsmacht betreft?
Lees verder

Hoe voorkom je kapitaalvernietiging bij Defensie?
Vrede en veiligheid worden niet als relevant ervaren zolang het gebrek daaraan niet wordt gevoeld. Daardoor is Defensie een immer gewilde bezuinigingspost zolang er geen algemeen gevoelde perceptie is van onveiligheid op de korte termijn. Een voor langere tijd tussen alle politieke stromingen overeengekomen vaste lijn in de defensiebegroting voorkomt dat die begroting onderwerp wordt van partijpolitieke profileringsdrang in de verkiezingstijd. Defensie is de laatste jaren nauwelijks of geen een thema geweest in de verkiezingen, maar wel het ministerie waar in de ogen van de kiezer het eerst op kan worden bezuinigd. DenK pleit daarom voor meerjarige, Kamerbrede overeenkomsten voor Defensie met daarbij een budget van 2% van Bruto Binnenlands Product (BBP). Lees verder

Aftakeling ambitieniveau
Een terugblik naar de afgelopen 15 jaar geeft inzicht hoe het ambitieniveau zich neerwaarts heeft ontwikkeld. Voor de beeldvorming is dat in kaart gebracht voor de essentiële aspecten van die ambitie. Lees verder

Powerpoint dia’s ‘Draagvlak voor Defensie’
Mocht u uw verhaal willen ondersteunen met ppt dia’s dan vindt u onder link een aantal voorbeelden waaruit u naar eigen inzicht kunt kopieren. Naar bestand

Links

Feiten en Cijfers
Link naar de website van het Ministerie van Defensie met recente informatie over de inzet, het budget, de intwikkeling en de besteding van het budget, (helaas genoemd ‘wat kost het’, ipv ‘wat levert het op’), percentage van het BBP, percentage van de rijksbegroting, locaties van Defensie

Kerngegevens Defensie
Informatie over de samenstelling van de organisatie, het aantal militairen en burgers en het materieel. Ook de operaties in Nederland en het buitenland komen aan bod.

Waarom Defensie? Daarom! Een link naar website van Defensie met de uitleg en een videopresentatie.

Waarom hebben wij een krijgsmacht (Link die behoort bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en leidt naar de site ‘Nederlanders en hun krijgsmacht door de jaren heen’)
De krijgsmacht is ván de samenleving en vóór de samenleving. Een zaak van iedereen. In de tijd van de dienstplicht en grote dreiging uit het oosten besefte bijna elke Nederlander dit. Tegenwoordig is dit besef minder vanzelfsprekend, terwijl de krijgsmacht voor dezelfde taak staat. Wat is het belang van de krijgsmacht door de jaren heen?