Collage 12

Inhoud

Column
Van de voorzitter


DenK
Lkol b.d. Ebbelaar en kol b.d. drs Kuklinski geven een update over de activiteiten van de Werkgroep DenK


Verenigingsnieuws
Onze voorzitter kreeg een Koninklijke onderscheiding en ons nieuwe redactielid kol b.d. Ties Kruize stelt zich voor


OpinieBesturing van de defensiebureaucratie

Defensie heeft eind vorig jaar een brochure gepresenteerd ‘Besturen bij Defensie 2013’. Het doel is eenvoudiger besturen en werken. Kol b.d. drs. Ben Zonnenberg heeft de brochure bestudeerd en concludeert dat de bestuurders vooral gericht zijn op processen, rapportering en controle. Het personeel op alle posities wordt geacht zijn werk te doen als de radertjes in een machine

Defensienieuws
Masteropleiding Military Strategic Studies aan de NLDA

Deze master staat open voor militairen en burgers, de inschrijving voor de master van september loopt t.e.m. 31 maart.


Opinie
Burgerregels ook voor het strijdtoneel?

Moeten burgerregels onverkort gelden voor militairen op het slagveld? Moeten militairen tijdens gevechtsoperaties altijd rekening houden met een beoordeling ach­teraf van hun daden? Deze vragen staan centraal in dit artikel van Mr. H.H. Kruize.


Opinie
Personeelszorg en stress

Kol b.d. drs Ben Zonnenberg bekijkt een bachelorscriptie van cdt vdg Geerling over een onderzoek naar stressproblematiek bij uitgezonden militairen


Vierkant Beschouwd
De staat van de militaire professie

Onbegrip voor de militaire professie heeft ook gevolgen voor het militaire professionalisme. Het laatste kan alleen worden bereikt door een levenslange toewijding aan het vergaren van kennis stelt politicoloog Prof. Samuel Huntington in The Soldier and the State. Nederlandse politici menen dat een paar opleidingen volstaan om van een burger een generaal te maken. Een duidelijker uiting van dedain ten opzichte van de militaire professie is nauwelijks denkbaar.


Prikken en Prikkels
SPEER treft geen doel

Is de keuze voor een ERP wel de juiste voor een defensieorganisatie? De redactie meent van niet; je gaat een militaire organisatie toch niet inrichten volgens de best practices van organisaties die geld moeten verdienen.


Opinie
De lof der zotheid

Na jaren van uitbesteden heeft het kabinet besloten te gaan inbesteden: om te beginnen met de schoonmakers bij de overheid. Voor Defensie betekent dit acht miljoen euro aan meerkosten. Die gaan gevonden worden door mensen in lagere loonschalen te ontslaan. Kortom, om mensen in lage loonschalen te beschermen, schoonmakers, gaan we meer dan 200 mensen in andere lage loonschalen, defensiemedewerkers, ontslaan. Kan het nog gekker vraagt bgen
b.d. Ruud Vermeulen,
vz NOV, zich af.


Opinie
Dansjongens in de schijnwerpers

Het tweede deel van het artikel van Mic
helle Schut en Eva van Baarle over de praktijk van bacha bazi in Afghanistan.


Opinie
Nederland, NAVO en het N-woord

Het kabinet heeft onlangs een motie om de nucleaire taak van de F-16 bij de invoering van de JSF niet te continueren naast zich neergelegd. Nederland wil een dergelijk besluit niet eenzijdig nemen. Lkol b.d. Peer Dekkers schetst de achtergrond van de betrokkenheid van Nederland bij de nucleaire taak van de NAVO.


Opinie
Het effect van een krakende krijgsmacht

Defensie bevindt zich in de hoek waar politieke mokerslagen val­len. Er is geen sprake meer van een sterke krijgsmacht. Als het de minister ernst is, dan moet het uit zijn met de bezuinigingsrondes en wordt het tijd dat er substantieel inhoud wordt gegeven aan de geuite zorg over de staat van de krijgsmacht, stelt kol b.d. Charles Brantz.


Boekbespreking
Officier in Afghanistan werd geschreven door lkol drs Esmeralda Kleinreesink en kol b.d. drs Ben Zonnenberg heeft het in een adem uitgelezen. Een must voor iedereen die op internationale missie gaat.


Opinie
Stand van zaken bijzondere positie van de militair
‘De militair is normaal maar daarboven is hij bijzonder’, stelde stasdef Van Hoof in 1999. Inmiddels lijken sommige arbeids­voorwaarden voor militair personeel als bovenmatige privileges beschouwd. Het militaire beroep is echter ook een keuze waarvoor je een aantal grondrechten moet laten. Kltz ing Marc de Natris verwoordt het standpunt van de GOV|MHB graag te willen meedenken over de modernisering van de arbeidsvoorwaarden van militair personeel, maar dan wel op basis van de bijzondere positie van de militair.


Carreactie
Artikelen in Carre


Vernieuws

Algemene informatie

Hulpverlening

Lid worden

Nieuwe leden

Humor

Veteranendag

64-jarigen dag

Ledenvoordelen

Vergaderschema


 

Onze adverteerder

DFD -abonnement, helder, zeker en gemakkelijk